مراقبه روزانه "ی ال معجزه" 27 فروردین

درخواست حذف این مطلب

27 فروردین: خداوند به همان اندازه خطاهای ما را می بخشد که صبر و استقامت عطا می کند.

آیا کشیدن سیگار سبب موفقیت می شود و یا انسان را موفقیت باز میدارد؟
فکر می با کشیدن سیگار کارها بهتر انجام می شود. اما امروز به این حقیقت رسیده ام که کشیدن سیگار نه تنها باعث موفقیتم نمی شد بلکه بدبختی های بسیاری برایم به بار آورده بود.
وقتی تصمیم به قطع مصرف گرفتم، می ترسیدم موفق نشوم. با قطع مصرف بسیاری از احساسات ناخوشایند به خودی خود از بین رفت. گاهی دچار وسوسه مصرف می شوم. نمیدانم آیا این وسوسه ها برایم سودمند است یا مضر. گاهی احساس می کنم با وجود شرکت مرتب در جلسات و به کار گیری اصول پیشرفت چندانی در بهبودی نکرده ام. اما وقتی این احساس را با احساس دوران مصرف مقایسه می کنم می بینم در آن زمان وقتی از خستگی روی پا بند نبودم با مصرف نیکوتین، کافئین و قرص خود را بیشتر فشار قرار می دادم.
من از آشفتگی های ناشی از مصرف نیکوتین آگاه شده ام. متوجه شده ام خود را در باتلاقی گرفتار کرده بودم که بخشی از زندگی ام بود. امروز به جای مصرف نیکوتین استراحت کافی، تمدد اعصاب و پیشرفت روز افزون را انتخاب کرده ام.
با مصرف نیکوتین فقط وقت و زندگی ام را هدر می دادم. با کشیدن سیگار تصور می بهتر می فهمم و بهتر انجام می دهم، در حالی که موقع مصرف تمرکز چندانی بر آن چه انجام می دادم نداشتم. امروز دریافته ام با روش زندگی قبلی هیچ وقت خستگی از جسم و روحم بیرون نمی رفت.