روز به روز 27 فروردین

درخواست حذف این مطلب

امروز باور دارم که حق انتخاب و تصمیم گیری من از روی و توسط اراده ی خداوند متجلی شده است. من به عنوان یک وابسته، حق انتخابم در گذشته دست بیماریم بود، تا اینکه خداوند مرا در مسیر بهبودی قرار داد. آیا من باور دارم که تنها تمایل به تغییر و بهبودی پیدا بهترین حق انتخاب و تصمیم گیری درست من بود! اکنون با رها شدن از دست دیو عادت و وابستگی و هم وابستگی می گویم: من خوشبخت ترین مخلوق خداوند مهربان هستم. با رها شدن از دام اعتیادها و هم وابستگی های کشنده و آزار دهنده و کاستن از نواقص شخصیتی احساس شادی می کنم. اکنون می دانم دیگران در عود بیماریم مقصر نیستند. چون انتخاب و حق تصمیم گیری من درست نبوده است و خودم در اثر ناآگاهی و افکار و رفتارهای بیمارگونه خودم را سرراه جریاناتی قرار می دادم که بدلیل خامی و ناپختگی به خودم و دیگران صدمه وارد می ، اکنون اگر اجازه دهم تحول معنوی در من شکل خواهد گرفت و توانایی پیدا خواهم کرد که خلاء معنوی و خودم را با اصول برنامه ی خودیاری تأمین نمایم، می دانم که در این راستا خداوند و امکانات موجود مرا در انتخاب و تصمیم گیری یاری خواهد داد.
اگر اجازه دهم خداوند مرا یاری می دهد!